فرصت های شغلی

با توجه به اینکه مهمترین سرمایه هر سازمان یا شرکتی نیروی انسانی آن می باشد فروشگاه بوتنی نیز برای کارکنان خود ارزش بسیاری قائل می باشد و در همین راستا این بخش را برای ارائه فرصت های شغلی در نظر گرفته است.